Men's Sabre
Beazley British Championships 2015
English Institute of Sport, Sheffield
Saturday 18 April 2015

Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
ROWLANDS Duncan Laszlo   1 1 1 1 V 2 1/6 -17 11
CRUTCHETT Alexander The City V   V V V V V 6/6 23 30
MOTTERSHEAD Thomas Romiley Methodist Church Youth V 3   V V V V 5/6 18 28
HOWES Nicholas Truro V 1 3   2 V V 3/6 1 21
NICKEL Joe Camden V 2 0 V   V V 4/6 3 22
KWAN Wai Yu Rivington Park 3 0 0 2 2   V 1/6 -13 12
ROCKS Stephen Shetland V 0 1 2 4 0   1/6 -15 12

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
WILLIAMS Nick North London Sabre   V 4 V V 3 2 3/6 0 24
HOWES Peter St Pauls 2   4 V 0 2 0 1/6 -15 13
HONEYBONE James Truro V V   V V V V 6/6 17 30
COHEN Richard 3 3 0   1 2 1 0/6 -20 10
REN Ethan T Russell Swords 4 V 3 V   V 1 3/6 4 23
POTTER James Camden V V 0 V 3   4 3/6 0 22
SIMMONS John Rivington Park V V 2 V V V   5/6 14 27

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
AIYENURO Soji Camden   V V V 4 V 4/5 8 24
AMSALEM Rubin Camden 2   V V V V 4/5 8 22
DONALD Simon Boston 3 0   V 0 1 1/5 -13 9
MITCHELL-GOUGH Warick Wrekin Sword 2 4 2   1 2 0/5 -14 11
CLARKE Michael Truro V 3 V V   V 4/5 11 23
VONDEE Morgan The City 4 2 V V 2   2/5 0 18

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
ROGERSON Noah Truro   V V V 2 V 4/5 3 22
MAXWELL Joshua Truro 4   V 1 V 2 2/5 -1 17
DACEY Simon Mx 4 2   2 V 2 1/5 -8 15
WEBB Jonathan Camden 4 V V   V V 4/5 13 24
POTTER Nathan Camden V 1 3 1   4 1/5 -8 14
GANDER-COMPTON Jacob Brentwood School 2 V V 2 V   3/5 1 19

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
POPE Steve Camden   3 V V V V 4/5 8 23
MILLER Curtis Camden V   V 4 V 4 3/5 7 23
SCOTT Stuart Laszlo 4 1   3 V 1 1/5 -9 14
JENNINGS Patrick Rivington Park 4 V V   V 2 3/5 2 21
JACOB Michael Birmingham 1 2 3 2   3 0/5 -14 11
SAUNDERS Brynmor Truro 1 V V V V   4/5 6 21

 

  Poule no 6 V/M Indicator HS
SLANKARD Kirk The City   3 V V V V 4/5 9 23
BOTELER Harry Truro V   V V V 2 4/5 7 22
COLEMAN Alex Leeds University 2 2   1 2 1 0/5 -17 8
MARSHALL Stuart Marshall 1 3 V   V 2 2/5 -4 16
HALLIWELL William Shakespeares Swords 2 2 V 4   2 1/5 -7 15
VAN HOFFELEN Raphael Camden 4 V V V V   4/5 12 24

 
Document Engarde - 4/18/2015 3:59:33 PM