Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
TERESZKOWSKA-KAMINSKA Olga London   V 3 V V 2 2 3/6 -1 22
BARLOW-HALL Libby Yorkshire 1   3 V V V 2 3/6 1 21
TAYLOR Beth Northern Ireland V V   4 V 0 2 3/6 -2 21
GENT Joanna Southern 3 0 V   0 2 0 1/6 -19 10
GRIMSHAW Grace North West 4 2 2 V   1 0 1/6 -11 14
PAHNKE Chloe West Midlands V 3 V V V   V 5/6 14 28
MAXWELL Caitlin South West V V V V V 4   5/6 18 29

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
MOFFAT Lizzie West Midlands   V 3 4 V V V 4/6 5 27
PARSONS Katie-May South West 3   0 0 2 0 4 0/6 -21 9
RIGBY Emily North West V V   V V V V 6/6 23 30
HASLEGRAVE Phoebe West Midlands V V 1   V 4 V 4/6 8 25
WOOD Lily South West 4 V 1 1   V V 3/6 1 21
DUNGAY Katrina Scotland Central 2 V 0 V 2   V 3/6 -2 19
MARRS Grace Southern 3 V 2 2 1 2   1/6 -14 15

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
CLARKE Imogen West Midlands   V 3 4 V 4 V 3/6 8 26
PELZ-SHARPE Fiona Eastern 0   1 0 4 1 V 1/6 -18 11
ALBA Adrienne London V V   V V V V 6/6 14 30
POTTER Sophia West Midlands V V 4   V V 4 4/6 12 28
MAHONEY Georgia Southern 2 V 1 1   1 0 1/6 -19 10
TIMMINS Georgia South West V V 4 1 V   V 4/6 7 25
ADAMS Katie North West 1 4 3 V V 2   2/6 -4 20

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
HUGHES Kathryn Southern   V V 3 4 1 V 1 3/7 -6 24
EASTWOOD Annable South West 3   4 2 V 2 1 3 1/7 -12 20
PRESS Isobel South West 4 V   0 4 V 1 0 2/7 -11 19
WARE Megan Wales V V V   V V 1 V 6/7 15 31
MACCLANCY Caitlin Southern V 2 V 1   4 0 1 2/7 -15 18
MICHEL Zoe Eastern V V 1 4 V   V 3 4/7 2 28
VIDAL Clemence London 3 V V V V 4   V 5/7 18 32
ROSCOE Sophie West Midlands V V V 1 V V 1   5/7 9 27

 
Document Engarde - 04/05/2013 11:19:21