Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
LYNCH Matthew West Midlands   3 V 2 1 3 3 1/6 -12 17
SWAN Alex Eastern V   V V 3 V 2 4/6 2 25
HILL Michael Jersey 4 4   V V 2 1 2/6 -6 21
PRITCHETT Jonathan South West V 3 4   2 3 2 1/6 -8 19
MYERS Joshua East Midlands V V 3 V   V 4 4/6 9 27
SMITH Hugo South East V 3 V V 2   3 3/6 0 23
CURRAN JONES Tomas London V V V V V V   6/6 15 30

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
HOFFMANN Thomas Scotland North   V 4 V V 4 V 4/6 10 28
HUXLEY Oscar East Midlands 0   3 3 0 4 2 0/6 -18 12
BARNES Jahmal London V V   V 2 V V 5/6 5 27
HUARD Philip Eastern 2 V 4   V 4 3 2/6 -3 23
GREALEY William South East 3 V V 3   V V4 4/6 8 25
CHAN Herman Southern V V 4 V 2   V 4/6 1 26
PARR William South West 3 V 2 V 3 3   2/6 -3 21

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
STUART Jamie South East   4 4 2 V 2 V 2/6 -3 22
CHRISTIE Ed Jersey V   2 V V 0 V 4/6 3 22
BOYLE Sam East Midlands V V   V V 2 V 5/6 7 27
ATKIN Ben Yorkshire V 1 2   4 3 V 2/6 -6 20
HYATT Tom Southern 2 2 3 V   V V 3/6 -3 22
WORMAN Craig South West V V V V 4   V 5/6 14 29
CHENG Arthur West Midlands 3 2 4 4 2 3   0/6 -12 18

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
BOLTON Matt East Midlands   V V V V X V2 5/5 14 22
JOHNSON Daniel West Midlands 0   3 3 4 X 2 0/5 -13 12
BARTLETT Alex Yorkshire 1 V   1 2 X V 2/5 -7 14
RAGAZZONI Gian Luca London 1 V V   V X 3 3/5 2 19
STIGANT Liam Southern 4 V V 3   X 3 2/5 -1 20
A Thomas South West E E E E E   E exclusion1
BAYNE Max South East 2 V 3 V V X   3/5 5 20

 

  Poule no 5 V/M Indicator HS
WONG Herman East Midlands   3 V 2 2 4 4 1/6 -9 20
DUGGAN Matthew North West V   V3 V 2 V 1 4/6 0 21
GODMAN Charlie West Midlands 4 2   0 V V4 2 2/6 -5 17
BRADLEY Sam South West V 4 V3   3 V 3 3/6 6 23
NICHOLS Harrison South East V V 4 V   V V4 5/6 12 28
BLACKMORE Noah Southern V 2 3 0 1   4 1/6 -13 15
TIDMARSH Ned London V V V4 V 3 V   5/6 9 27

 
Document Engarde - 04/05/2013 17:28:27