Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
HAMPSON Sarah-Jane Scotland Central   V V V V V 5/5 13 25
RUAUX Emily North West 4   V V V V 4/5 14 24
EVANS Jasmine South West 2 1   V V V 3/5 2 18
MAYLE Rebecca Southern 2 0 3   V 0 1/5 -13 10
ANDERSON Helen Yorkshire 2 1 1 3   0 0/5 -18 7
ROETS Lydia Northern Ireland 2 3 2 V V   2/5 2 17

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
SHOVLIN Emily North East   V V 2 2 3 2/5 0 17
MONTGOMERY-SHIELDS Deanna Northern Ireland 1   4 0 2 1 0/5 -17 8
GULLEY Sarah West Midlands 1 V   0 4 0 1/5 -14 10
DAYKIN Kate Scotland Central V V V   V 4 4/5 17 24
LINTON Ceri Yorkshire V V V 0   2 3/5 -1 17
BANKS Paisley South West V V V V V   5/5 15 25

 
Document Engarde - 04/05/2013 09:53:56