Poules, round no 1

  Poule no 1 V/M Indicator HS
SLATER Laurence Northern Ireland   2 V V 2 2 V 3/6 2 21
MINKLEY Rowan South West V   V V V 3 V 5/6 15 28
FLEGG Fraser North West 1 0   2 V 1 0 1/6 -17 9
BOTLEY Pelham South East 1 3 V   V 1 4 2/6 -4 19
WILKINSON Henry Southern V 2 1 1   1 V 2/6 -11 15
AMSALEM Rubin London V V V V V   V 6/6 20 30
WILSON John Yorkshire 2 1 V V 4 2   2/6 -5 19

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
HENDERSON Simon Eastern   V 1 1 4 1 1/5 -11 12
OAKEY Daniel Yorkshire 3   0 2 0 1 0/5 -19 6
WEBB William North East V V   V V V 5/5 19 25
SUMNER William Wales V V 0   1 2 2/5 -5 13
BERNSTEIN Richard Jersey V V 4 V   V 4/5 11 24
HERROD Pierse West Midlands V V 1 V 3   3/5 5 19

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
BLACKMORE Noah Southern   4 0 2 1 V 1/5 -12 12
RUTTER Christopher Wales V   0 4 0 0 1/5 -15 9
GANDER-COMPTON Jacob South East V V   V 3 V 4/5 12 23
DUGGAN Matthew North West V V 2   V V 4/5 4 22
HALLIWELL William West Midlands V V V 4   V 4/5 14 24
RUSSEN Matt Eastern 4 V 4 3 1   1/5 -3 17

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
STIGANT Liam Southern   2 4 V 3 V 2/5 1 19
HAWKINS Philip Eastern V   V V 0 V 4/5 6 20
POTTER Nathan Wales V 2   V 3 V 3/5 5 20
MIENCZAKOWSKI David East Midlands 3 4 1   0 3 0/5 -14 11
COOPER Samuel West Midlands V V V V   V 5/5 18 25
SMITH Nathan North West 0 1 0 V 1   1/5 -16 7

 
Document Engarde - 05/05/2013 09:39:58